SKLEP INTERNETOWY
602-505-112
AKCESORIA WIELOBRANŻOWE


BYDGOSZCZ

   

Wyszukiwarka
Wpisz szukany tekst...
Cena od 
Cena do 

szukajusuń
Płatności

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia Transferuj.pl

Najczęściej oglądane
Reklama

Regulamin sklepu internetowego THBUD

www.sklep.thbud.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy THBUD działający pod adresem http://www.sklep.thbud.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez P.H.U. THBUD w Bydgoszczy, 85-834 ul. Mokra 3 , zwaną w niniejszym regulaminie „THBUD”.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.sklep.thbud.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez THBUD;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim THBUD skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
 • Asortyment – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu; 

§ 2. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.sklep.thbud.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie przejść do formularza rejestracyjnego. W formularzu należy wypełnić puste rubryki podając podstawowe dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres email, tel. oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest:
 • Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez THBUD danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 • Powierzenie przetwarzania tych danych firmie, o której mowa na potrzeby przyszłych zamówień.
 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy zapisać wpisane dane.
 2. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 3. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, poprawić lub uzupełnić swoje dane do wysyłki.
 4. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 5. W zakładce „Moje konto” klient może także:
 • w zakładce „Ogólne” - dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.
 • w zakładce „Zamówienia” – sprawdzić swoje wszystkie poprzednie zamówienia i ich status.
 • w zakładce „Lista zakupów” – sporządzić listę przyszłych zakupów i pozostawić je na później. 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produktu, poprzez dodanie go do koszyka, a następnie w koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności zamówienia.
 2. W zamówieniu Klient wskazuje: zamawiany towar oraz wybiera parametry produktu, adres na jaki ma być dostarczony towar, sposób dostawy i sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przycisku „ZAMAWIAM”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z THBUD umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Na adres klienta wskazany podczas rejestracji system automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji w postaci faktury-proforma.

§ 4. Ceny towarów

 1. Ceny zamieszczone na stronie przy oferowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich lub po przełączeniu „WYBIERZ WALUTĘ” w walutach dostępnych na stronie po przeliczeniu przez system wg. stawki kursu NBP. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
 4. THBUD zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Bieżące zmiany cen towarów nie ma wpływu na zamówienia złożone, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach ogólnych.
 5. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.sklep.thbud.pl W przypadku dokonywania zakupów w punkcie THBUD obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w punkcie THBUD. 

§ 5. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać: gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki; przelewem elektronicznym oraz zwykłym przelewem na rachunek bankowy
 2. THBUD umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą oferowanego systemu.
 3. W przypadku, gdy na rachunek bankowy sprzedawcy nie wpłynie kwota należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej i poczty.
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. Zamówienia realizowane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, będą realizowane po kontakcie klienta z przedstawicielem THBUD mailowo, na adres: sklepu lub telefonicznie, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem. 

§ 6. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie dwudziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 3. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 4. Jeżeli THBUD nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie dwudziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. 

§ 7. Wymiana towaru

 1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie sklepu. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 2. W zakładce KONTAKT Klient wypełnia rubryki maila, wpisując numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1, opisuje towar jaki podlega wymianie oraz dołącza kserokopią dowodu zakupu. Po weryfikacji wymiany Klient otrzymuje potwierdzenie pocztą elektroniczną i wówczas wysyła towar na adres sklepu internetowego.
 3. THBUD realizuje wymianę wyłącznie jednorazowo w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru objętego umową jeżeli wymieniany asortyment nie został uszkodzony czy używany.
 4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy sklepu internetowego stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy na rachunek bankowy THBUD nie wpłynie kwota stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana.
 5. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, THBUD w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w mailu.
 6. Koszt przesłania do THBUD wymienianego towaru pokrywa Klient.
 7. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa THBUD. 

§ 8. Warunki reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Sklepu internetowego THBUD.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do THBUD reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
 3. THBUD rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta THBUD naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku \"O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny\" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do THBUD, na adres podany w §1, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres THBUD wskazany w §1 pkt 1) regulaminu. 

§ 10 Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Sklepu internetowego, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
  Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.


 

Koszyk
Koszyk jest pusty
Login
Wersje językowe
Polski English German 
Promocje
Wybierz walutę
Wyprzedaże
Nowości
Ostatnio dodane